SAN MARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - dotacja na kapitał obrotowy dla SAN MARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy POIR 2014-2020.
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID- 19 Okres realizacji projektu od 01.07.2020 do 30.09.2020
Dofinansowanie projektu z UE : 226.914,12 zł

SAN MARKO, the Blind Persons' Cooperative, is implementing a project co-financed from European Funds - a working capital grant for SAN MARKO the Blind Persons' Cooperative, under Measure 3.4 Working Capital Grants of the POIR 2014-2020.
The project aims to support the enterprise in the scope of ensuring financial liquidity and supporting current activity in connection with the financial difficulties encountered by the enterprise as a result of the COVID-19 epidemic.
Project implementation period: from 01.07.2020 to 30.09.2020. Project co-financing from the EU funds: 226.914,12 PLN